Mestská plaváreň Žilina - 1.miesto / 1st place

ARCHITEKTONICKÁ SÚŤAŽ : Revitalizácia a dostavba areálu mestskej krytej plavárne a letných kúpalísk, Žilina

Nov 2022,Architektonická Štúdia

Plaváreň
Wellness
Reštaurácia

Po dôkladnom preskúmaní riešeného územia a zadania súťaže sme sa rozhodli novo navrhované objekty rozdeliť do dvoch samostatných hmôt, ktoré majú identický vizuálny formálny výraz. Prvý jednopodlažný objekt s 25-metrovým plaveckým bazénom a vnútorným detským bazénom je navrhnutý na juhovýchodnej strane súčasnej budovy Mestskej krytej plavárne, s ktorou je bezbariérovo prepojený. Výšková úroveň podlahy novej bazénovej haly je na úrovni okolitého terénu vonkajších pobytových plôch tak, aby vzniklo bezbariérové prepojenie cez presklenú fasádu. Druhý navrhovaný trojpodlažný objekt, ktorý lemuje ulicu Vysokoškolákov, je objekt hlavného vstupu na kúpalisko so zázemím, samostatného wellnessu a reštaurácie. Je výrazne podlhovastej hmoty a so zázemím súčasnej plavárne je výškovo rovnaký. Prepojenie na súčasnú plaváreň je navrhnuté cez jej medzipodestu schodiska, ktorá je na úrovni 0,000. Navrhovaný objekt je multifunkčný. Na 1.NP sa postupne nachádza vjazd do podzemných garáží, hospodárska časť areálu letného kúpaliska, vstupné priestory so zázemím a šatňami, stravovacia časť kúpaliska, samostatná reštaurácia a funkčne samostatný wellness s priestormi na masáže. Na 2.NP je wellness so šatňami, saunový svet, tepidárium a časť strechy využitá ako terasa na slnenie, stravovanie, workout a oddych. Strešná terasa má nad sebou raster rámov, ktorý prirodzene nadväzuje na fasádny grid dreveného exoskeletu. Rámy slúžia aj pre inštaláciu voliteľného plachtového tienenia. Strešné terasy plánujeme zazeleniť vertikálnou a popínavou zeleňou s riadenou závlahou. Parkovanie je navrhnuté v 1. PP, kde sa nachádza aj technické zázemie celej budovy a bazénov wellnessu. Tri vertikálné komunikačné jadrá s výťahmi prechádzajú cez všetky podlažia objektu, spolu s jedným exteriérovým požiarným schodiskom. Prevádzka obslužnosti schodísk a výťahov je navrhnutá tak, aby sa nekrížili prevádzky platenej a neplatenej zóny, resp. s variantou využitia strešnej terasy mimo prevádzkových hodín kúpaliska. Podzemné parkovisko slúži pre zamestnancov ako i pre návštevníkov objektu pri celoročnej prevádzke wellnessu a reštaurácie suchou nohou. Vstupný foyer s pokladňami do priestorov kúpaliska je z bezpečnostných dôvodov uzatvárateľný mimo prevádzkových hodín kúpaliska. Priestory šatní a prezliekacích kabíniek sú navrhnuté ako otvorené a bezbariérové. Priestory verejných WC majú v mimosezónnom režime možnosť bezpečnostného uzatvorenia. Stravovacie prevádzky, slúžiace pre návštevníkov platenej zóny, majú bezbariérový a bezdverový prístup a samostatné zásobovanie z exteriéru objektu.

5

Hmotovo sú obidva objekty odsadené od existujúcej budovy plavárne a tým nenarúšajú jej tvar a objem. Obidva nové objekty je možné vizuálne prepojiť ŽB stĺporadím s prievlakom, t.j. akousi arkádou, ktorá robí prirodzené vizuálne i fyzické uzatvorenie celoročnej exteriérovej časti krytej plavárne od sezónnych vonkajších bazénov. Nosný systém objektov je z LLD (lamelové lepené drevo) a vytvára grid fasádneho exoskeletu, ktorých osová vzdialenosť je prenesená z členenia východnej fasády existujúcej bazénovej haly - 2 650 mm. Nosné stropné konštrukcie sú rovnako z LLD, v prípade objektu haly 25-metrového bazéna je to kazetový strop z LLD nosníkov. Výplňové steny obvodového plášťa sú z ľahkého dreveného sendvičového panela. Vertikálne komunikačné jadrá a chránené únikové cesty sú z pohľadového ŽB. Na strechách nových objektov, ako aj na zázemí existujúcej plavárne, navrhujeme zelenú extenzívnu strechu. Technické zázemie vstupného objektu, wellnessu a reštaurácie je v suteréne. Druhý objekt 25-metrového bazéna je napojený na technické zázemie a existujúcu technológiu v suteréne súčasnej bazénovej haly resp. využíva priestory tohto suterénu. Obidva objekty sú navrhnuté v pasívnom štandarde s riadenou rekuperáciou vzduchu. Všetky presklené časti fasády a okenné otvory majú exteriérové tienenie roletami. Na objekte existujúcej plavárne navrhujeme vymeniť zasklenú stenu, ktorá je týmto rozdelená na dve časti. Je zložená z veľkej okennej plochy so šiestimi posuvnými dverami na terasu a z fotovoltických panelov v rástri pôvodneho členenia okien. Tie sme umiestnili na fasádu pre nedostatočnú nosnosť strechy existujúcej plaveckej haly. Náš návrh rieši aj úpravu dispozície existujúcich WC a spŕch pri šatniach v starom objekte krytej plavárne. Riešenie prezentujeme. Areál letného kúpaliska sme riešili v súlade s požiadavkami zadávateľa a detailnejšie dopĺňame v tomto druhom kole. Hlavný vonkajší 50-metrový bazén sme upravili a doplnili o vstupné schodisko. Druhý bazén - zážitkový - je navrhnutý s pohybovými a vírivkovými atrakciami, dojazdom z tobogánov a šmykľaviek. Priestor sme doplnili o detské bazény, ihriská a šmykľavky, ktoré sa nachádzajú na svahoch umelého kopčeka. Ten vznikne využitím výkopovej zeminy a pôsobí aj ako vizuálna a akustická bariéra medzi zážitkovým bazénom a detskými bazénmi. Okolie bazénov má atraktívnu pobytovú plochu doplnenú o mobiliár a lehátkový pobyt. Priestor je doplnený o malý objekt rýchleho občerstvenia s priestorom pre vonkajšie nadstrešené stolovanie a verejnými WC. Hlavné zázemie vonkajšieho areálu je riešené vo vstupnej budove na západnej strane. Rozdiel výškovej úrovne medzi existujúcou bazénovou halou a úrovňou vonkajších bazénov využívame pre pobytové terasy rôznych výšok. Tie môžu prevádzkovo fungovať celoročne, prístupné z bazénovej haly. Letné zelené plochy, vyhradené pre slnenie, majú navrhnutú doplnkovú zimnú funkciu verejného klziska a bežkárskej trate s dĺžkou 250 m. Areál letného kúpaliska je osvetlený viacdruhovým osvetlením. Dopravne sme komunikácie doplnili o chodníky, cyklotrasy a parkovacie miesta. Pred hlavným vstupom do plavárne sme zachovali rozptylové námestie, ktoré sme doplnili o vertikálnu zeleň, ktorá chráni pred hlukom a slnkom. Toto námestie sme rozšírili až popred existujúcu reštauráciu, ktorej sa zvýši komfort na terasách a eventuálne môže byť využité sedenie pod stromami. Na koncoch jednosmeriek sú navrhnuté otočiská. Doplnili sme priestor pre bicykle, bikesharing a parkovanie kolobežiek. Parkovacie miesta sme ponechali z riešenia prvého kola súťaže. Hlavné parkovacie miesta sú navrhované v suteréne nového vstupného objektu, kde sú sčasti riešené aj nezávislé auto-zakladače. Prístup do podzemného parkingu je z ul. Za plavárňou. Vonkajšie parkovanie je riešené ako kolmé popri celej fasáde nového vstupného objektu. Parkovanie autobusov je navrhované na južnej strane na ul. Za plavárňou. Pešia komunikácia je kolom dokola celého areálu Mestskej plavárne a kúpaliska. Navrhujeme doplnenie výsadby stromov na vonkajšej strane areálu v dotyku s parkovaním, pešími komunikáciami a pobytovými plochami. Areálová rekonštrukcia a výsadba vertikálnej zelene bude podliehať dendrologickému posúdeniu a vhodnému krajinárskemu návrhu. V návrhu predpokladáme výber stavebných materiálov a konštrukcií s dôrazom na udržateľnú výstavbu, použitie recyklovaného betónu a iných materiálov s nízkou uhlíkovou stopou a primárnou energiou. Navrhujeme zachytávanie a recyklovanie dažďovej vody zo striech cez podzemné retenčné nádrže k zavlažovaniu zelene v areáli či ako sivá voda na splachovanie verejných WC. Fotovoltické panely budú pokrývať potrebu energií prevádzkového osvetlenia komunikačných a technických priestorov.

http://uha.zilina.sk/aktuality/revitalizacia-a-dostavba-arealu-mestskej-krytej-plavarne-a-letnych-kupalisk-v-ziline-vysledky-sutaze/