NBS - Architektonická súťaž

Trvalé záložné pracovisko, Kremnica

Júl 2023,Architektonická súťaž

záložné pracovisko
architektonická súťaž
administratívna budova

Súťažný návrh Trvalého záložného pracoviska Národnej Banky Slovenska v Kremnici.

Svahovitý charakter pozemku so severozápadnou orientáciou a preferenciou výhľadu na mestský hrad, nám predurčil terasovité riešenie trojpodlažného objektu s čiastočne zapustenými hmotami objektu do svahu. Keďže riešené územie je pamiatkovo chránené, regulácie nám určili finálny výraz – súčasný architektonické tvaroslovie, zohľadnenie prirodzenej konfigurácie terénu, hmotovo-priestorovo riešenie nepôsobí rušivo a nevytvára výškovú dominantu.

Stavba sa rozkladá na odporúčanej parcele a čiastočne aj na svahovitej časti. Dôvod je, že hranica medzi parcelami ide po chrbte severozápadného svahu, ktorý v našom návrhu považujeme za dominantný. Naopak, údolie na severovýchodnej strane parcely považujeme pre výstavbu a zakladanie finančne náročné.

Dopravne je objekt napojený na novovybudovanú komunikáciu z ul. Československej armády. Navrhujeme okrem exteriérového parkovania aj kryté parkovanie, ktoré po čiastočnej úprave bude slúžiť ako CO kryt.

1

Objekt pri vstupe od juhu pôsobí ako jednopodlažný v pôdorysnom tvare L. Toto hmotovo najvyššie podlažie je nástupné podlažie, kde je situovaný okrem krytého parkingu a vstupného foyeru aj kuchyňa s jedálňou, kongresové miestnosti a zázemie. O podlažie nižšie sa nachádzajú izby a wellness centrum, vo východnom krídle priestory pre administratívu centra a obsluhu. V najnižšom podlaží izby podľa požiadaviek zadania. Terasovitý dizajn nám dovoľuje implementáciu rozsiahlych zelených pobytových terás a striech, ktoré prirodzene splývajú s okolitým zeleným svahom a rozvoľnenou krajinou.

Technické riešenie nosných častí je kombinácia ŽB stenovo-stĺpového systému v spodných dvoch podlažiach a dreveného KVH skeletu na najvyššom podlaží. Návrh pozerá cez optiku trvalej udržateľnosti, hľadá úsporu energie – čiastočne podzemná stavba a použite technológií pre zaistenie takmer nulovej potreby na vykurovanie. Rovnako dbá na použitie významného množstva materiálov s nízkou uhlíkovou stopou, dreva a recyklovaného betónu. Fasádny prevetrávaný obklad bude z kompozitného materiálu s kovovou patinou, ktorý farebne dotvára vedutu kremnických striech.

Okolie objektu je ponechané v prírodnom výraze s doplnení peších chodníkov, mobiliáru a primeranej výsadby drevín. Na streche spodného podlažia je priestor pre minigolf a na východnej strane priestor pre strešné oplotené multifunkčné ihrisko. Podľa zadania, náš návrh rieši podzemné prepojenie objektu s Angyalovým domom.

Objekt má ambíciu citlivo doplniť a zhodnotiť prostredie miesta, so zacielením na navrhovanie budov, podľa všetkých najnovších kritérií pre udržateľnú architektúru.