Riviéra Zlín

Revitalizácia areálu s Administratívnou Budovou, Malenovice u Zlína

Aug 2022,Architektonická štúdia

Administratívna budova
Krtkodom
Biotop

Riešený areál “Riviéra Zlín” sa nachádza na parcelách bývalého verejného kúpaliska v katastrálnom území Malenovice u Zlína, obec Zlín. Bezprostredné okolie areálu je prevažne zástavba rodinných domov nachádzajúcich sa v kľudnom a tichom prostredí. Hlavný motív dizajnu areálu a navrhovaných objektov v danom území je empatia k prírode a citlivé zasadenie hmôt do prostredia formou čiastočne podzemných stavieb. Vďaka prístupu investora má stavba zapísaný environmentálny prístup v DNA. Areál má pozdĺžny tvar na osi sever-juh. Delí sa na pomyselné dva celky, kde cca 70% pozemku v južnej časti má polyfunkčný charakter a cca 30% v severnej časti má rezidenčný, obytný charakter. Vychodnú časť pozemku tvorí tiahly svahovitý terén, s ktorým paralelne lemuje areál miestna cestná komunikácia (Švermova ulica). Svahová časť pozemku disponuje záhradným porastom a vzrastlou zeleňou, ktorá vytvára prirodzenú hranicu a zároveň vizuálnu, hlukovú a filtračnú bariéru od spomínanej cestnej komunikácie, ktorá sa nachádza cca 8 m nad úrovňou areálu. Do svahu terénu sú citlivo situované navrhované objekty areálu. Umiestnenie administratívnej budovy svojou polohou rešpektuje existujúcu vzrastlú zeleň,stromy a zároveň konštrukciu bývalého tobogánu z jej južnej strany. Umiestnenie administratívnej budovy nemá invazívny charakter, ale práve naopak rešpektuje históriu areálu a taktiež tektoniku svahu. Budova je umiestnená 15 m od osi cesty. Násyp za budovou priaznivo prispieva ku statike a stabilite cestného násypu, spevňuje ho. Záhradný porast násypu, plynule prechádza na strechu budovy v podobe intenzívnej a extenzívnej zelene. Budova sa otvára svojou hlavnou fasádou na západ. Hlavný vstup budovy je so severnej strany. Vedľajší vstup sa nachádza na hlavnej fasáde a je bezprostredne naviazaný na prírodný biotop, ktorý vznikol v starom telese bývalého bazénu pred priečelím hlavnej fasády administratívnej budovy. Biotop prispieva k lepšej klíme a podporuje prírodný charakter areálu. Z južnej strany budovy je prístup na vyhliadku, ktorá vznikla na konštrukcii bývalého tobogánu. V náväznosti na vodnú plochu biotopu, v otvorenom priestore pred hlavným priečelím administratívnej budovy na osi sever-juh sú situované športovo-rekreačné a oddychové.

3

Hlavný vstup do areálu sa nachádza v južnej časti pozemku. Na pozemok vedie prístupová cesta pre automobily a taktiež zjazdný chodník pre peších. Pri vstupe sa nachádza 15 parkovacích miest. Ďaľšie parkovacie miesta sú situované bezprostredne pri administratívnej budove zo severnej strany, ku ktorým vedie prístupová cesta v najzápadnejšej časti pozemku, slúžiaca aj pre zásobovanie. Dispozícia budovy je jasná, funkčne delená a prehľadná. Budova je komponovaná ako trojtrakt. Prevažne ŽB monolit. Prvý celok pozostávajúci z kancelárii s veľkými drevohliníkovými oknami je situovaný na západnú stranu s výhľadmi smerom na biotop. Zázemie budovy, sociálne a technické miestnosti sú orientované pod klesajúcim svahom. Priestory spája komunikačná chodba, ktorá slúži zároveň ako spoločenský priestor. Administratívna budova je navrhnutá s prevetrávanou fasádou s finálnou úpravou z dreva. Pred fasádou je predsadený drevený grid s pochôdznou terasou. Otvory gridu sú vyplnené drevenými lamelami na tienenie kancelárii, alebo dizajnovým pletivom, ktoré slúži ako podpora ťahavým rastlinám. Zeleň na fasáde prispieva k celkovému ekologickému konceptu budovy. Ekológia sa vyznačuje uzavretým cyklom budovy. Vodný cyklus sa prejavuje na viacnásobnom využití vody od strechy po biobazén. Energetický cyklus zahŕňa okrem tienenia aj pasívne chladenie, rekuperáciu tepla odvetraním a fotovoltické panely na pokrytie spotreby el. energie. Vykurovanie objektu je zabezpečené cez tepelné čerpadlo TČ – zem/voda, t.j. prostredníctvom zemných vrtov. Objekt myslí aj na regeneráciu tepla v zemných vrtoch. V severnej, obytnej časti areálu sú rovnakým princípom do svahu situované 4 rodinné krtkodomy. Príjazdová cesta ku pozemkom vedie cez privátny vstup v severnej časti areálu. Ku krtkodomom prislúcha aj spoločné kryté státie pre 8 automobilov, situované pred parcelami domov, pri príjazdovej ceste.