ZŠ Plavecký Štvrtok

Základná škola, Plavecký Štvrtok

Apr 2022,Architektonická Štúdia

Základná škola

Novostavba Základnej školy v Plaveckom Štvrtku je situovaná v areály existujúcej školy. Potreba novostavby vznikla na základe fatálneho havarijného stavu konštrukcie existujúcej základnej školy. Novostavba je situovaná na západnej strane areálu v mieste trávnatého porastu a ihriska s umelou trávou, ktoré sa presunie na iné miesto v rámci areálu. Orientácia pozemku ja v pozdĺžnom smere v osi východ západ. Táto situácia nám určila okrajové podmienky navrhovanej dispozície nového objektu a hlavne orientáciu učební na svetové strany.

Lokalitný program bol prevzatý od zadávateľa, t.j. Obecného úradu v Plaveckom Štvrtku v koordinácií so ZŠ v Plaveckom Štvrtku. Jadrom zadania bolo 9 kmeňových tried pre cca 250 žiakov, vždy jedna trieda v jednom ročníku, špecializované učebne, kabinety a zázemie školy. V objekte je navrhnutá kuchyňa s kapacitou 400 jedál denne a jedáleň s kapacitou cca 170 stoličiek. Požiadavkou zadania bola možnosť jednoduchej transformácie priestorov prízemia školy na mimoškolské aktivity či rozšírenie starostlivosti a prípravy na školskú dochádzku marginalizovaných skupín. Škola je navrhnutá v intenciách konceptu SMART škôl, teda zelená, digitálna, partnerská, inkluzívna, aktívna, otvorená, pre fyzické i psychycké zdravie a s dôrazom na celoživotné vzdelávanie. V koncepte zelenej školy sa zahŕňa aplikácia moderných stavebných a environmentálnych prevádzkových technológií.

3

Kľúčový je dôraz na komplexný zdravý pobyt žiaka a učiteľa - svetlo, teplo, čerstvý vzduch a akustika. Škola je dispozične navrhnutá s podlažnosťou 2+1, teda dve nadzemné podlažia a jedno podzemné v polovičnom rozsahu zastavanej plochy. Dispozičné a kompozičné princípy sú čisté a prehľadné. Prvé nadzemné podlažie obsahuje vstupné priestory, šatne, jedáleň s výdajňou stravy, školský bufet, zázemie školy a tri špecializované učebne s možnosťou prenájmu na mimoškolské aktivity. Druhé nadzemné podlažie je samostané, resp. uzatvárateľné pre obidva stupne samostatne. Sú tu situované kmeňové triedy, špecializované triedy, kabinety a sociálne zázemie. Na chodbách sú oddychové lobby priestory. Na prvom podzemnom podlaží sa nachádza kuchyňa so zázemím, skladové a technické zázemie školy a dve špecializované dielne pre ručné práce. Učebne sú navrhnuté pre možnosť flexibilnej dispozície lavíc, niektoré majú možnosť prepojenia, resp. spojenia cez skladacie deliace priečky. Niektoré učebne majú vizuálny kontakt s komunikáciou a pobytovým priestorom cez presklené deliace priečky. Na druhom podlaží je navrhnutá pobytová strešná zelená záhrada s možnosťou edukácie a funkčného prepojenia s dotknutými učebňami.

Za objektom sa nachádza zhromažďovacia plocha pre potreby školy. Návrh počíta s možnosťou dočasného, mobilného prekrytia plochy. Uvažujeme s možnosťou prepojenia školy s telocvičňami suchou nohou. V prípade požiadavky na zvýšenie kapacity školských priestorov je navrhnutý rozvoj prostredníctvom nadstavby školy maximálne o jedno podlažie.

Konštrukčne je stavba navrhnutá ako ŽB skelet s výplňovým murivom z tehly. Na fasáde sa uplatňujú prvky z pohľadového betónu a dreveného obkladu. Okná sú hliníkové s exteriérovým tienením. Interiér školy bude predmetom ďalšieho stupňa návrhu. Objekt je energeticky prepojený s existujúcou kotolňou v priestore telocviční a prepojený energetickým kanálom. Strechy sú navrhnuté ako zelené s možnosťou osadenia fotovoltických panelov na ohrev TÚV. Na streche sa nachádza strešná koreňová čistička odpadových vôd. Dažďová voda sa bude zachytávať na pozemku v retenčnej nádrži a bude slúžiť ako zdroj závlahovej vody pre zeleň a recyklovanej šedej vody pre splachovanie WC. Rekuperácia a čistenie interiérového vzduchu je už samozrejmosťou.

Energetická trieda A0.

Video: https://youtu.be/_3H4hh_mf5Y